Styret:


Styreleder
Tor Henrik Knutsen

tlf. 905 69 474

thk@houseofyarn.no

Nestleder
Stina Rytter Norheim

tlf. 98 48 93 34

stinanorheim@hotmail.com

Styremedlem
Aksel Plener

tlf. 90913547

aplener@online.no

Styremedlem
Svein Axel Johannessen

tlf. 915 99 596

saj@jias.no

Styremedlem
Stian Røisland
tlf. 93488058
stian.roisland@lyse.net